krigen kommer til stavanger Foreldre- og oppvekstutvalget

tom taylor clothes

problemer ryobi hekksaks julie gaarud holm Foreldre- og oppvekstutvalget

atombombe over hiroshima Innen fagfeltet er det mange som ikke ønsker, eller ikke har god nok kompetanse til å forstå, at døve og hørselshemmede barn skal/bør få tospråklig oppvekst fra fødselen av.

wedding order of service template Vår oppgave er å påpeke at det ikke alltid fungerer optimalt med hørselstekniske hjelpemidler. Når barna lærer norsk tegnspråk og norsk gis de en reell mulighet til en aldersadekvat utvikling både kognitivt- og språklig.

etter operasjon bihuler NDF er en forkjemper for at barn skal få mulighet til tospråklig opplæring fra fødselen av. Etter hvert vil barna finne ut hvilket språk som fungerer best for dem i hverdagen.

the spice girls NDF ser viktigheten av at det er foreldre til døve og hørselshemmede barn som engasjerer seg i spørsmålet om skole og oppvekst. Det gir NDF større legitimitet på dette området. Som et ledd i dette vil NDF satse på likemannsarbeid og kurs for foreldre med døve og hørselshemmede barn.

damini hindi movies katten skyt rygg Målsettinger i handlingsplanperioden

 • Opprette en arbeidsgruppe som jobber i forhold til Rikshospitalet om at de skal ta med tegnspråk i deres informasjon til foreldre til døve og hørselshemmede barn.
 • Etablere god kontakt med grunnskolene-, og knutepunktskolene som har døve og hørselshemmede elever for å sikre at disse elevene får et godt skoletilbud.
 • Drive informasjonsarbeid rettet til politikere for å sørge for at vedtakene stortinget har gjort om tegnspråk og oppvekst blir fulgt opp av departementene og deres underliggende etater.

monter kundeavis nord systembolaget prislista viner Tiltak utover handlingsplanperioden 

 • Intensjonene fra offentlige dokumenter (eks. St meld 35, «Mål og meining», NOU utredningen «Til barnas beste» og CRPD) skal følges opp.
 • Ivareta barnas rett til språk.
 • Ivareta barnas rett til likeverdig opplæring i barnehage og skole.
 • Døve og hørselshemmede barn skal ha tidlig tilgang til tegnspråklig miljø. Barna skal bli sett på som fullverdige individer, ikke bare ha fokus på hørsel.
 • Tydelig og nært samarbeid med relevante institutter.
 • I kommunene skal det legges til rette for å etablere interkommunalt tilbud i barnehage og skole.
 • NDF skal være foreldrenes foretrukne valg av organisasjon som ivaretar barnas sak.
 • Styrke brukermedvirkning.
 • Foreldretelefonen opprettholdes.

hannah marie carding Facebook_light Foreldre- og oppvekstutvalget Twitter_light Foreldre- og oppvekstutvalget

biography of joan of arc